លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7227 ខឹម ពេជ្រវិសាល
KHIM PICH VISAL
០៧ មីនា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7228 ២៦ កញ្ញា ២០០០
KHOUV PISETH
២៦ ឧសភា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7229 ឃី គីមហុង
KHY KIMHONG
១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7230 ឆែ ពេជជរ៉ា
CHHE PICHCHORRA
១២ សីហា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7231 ឌួង សុភ័ក្ត្រ
DUONG SOPHEAK
១១ មីនា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7232 តក់ ពិចិត្រ
TAK PICHET ២៤ តុលា ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7233 តេង សុលីសា TENG SOLISA ២៩ តុលា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7234 ប៉ិច សិរីបញ្ចពណ៌
PECH SEREYPANHCHAKPOR
០៨ មីនា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7235 ផល្លី ច័ន្ទម៉ូនីកា
PHALLY CHANMONIKA
១៩ ធ្នូ ១៩៩៩ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី
7236 រិន សារ៉ាន់
RIN SARAN
១៥ តុលា ២០០០ B13 រង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី