លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7217 ហ៊ុន ដាវីន
HUN DAVIN
១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៩/td> B12 ផ្សារដីហុយ
7218 ហាស់ សិរីវឌ្ឍនា
HAS SEREYVATHANA
២៦ ឧសភា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7219 ហើយ សុភី
HERY SOPHY
០៥ មេសា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7220 ឡុង តារា
LONG TARA
២៨ ធ្នូ ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
7221 ឡោ វ៉ាន់ដានីកា
LOR VANDANIKA
២៤ មេសា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7222 ឯក វិចិត្រ
EK VICHET ១២ មិថុនា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7223 ឯម សុវណ្ណារិទ្ធ EM SOVANARITH ១២ កក្កដា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7224 ហង្ស សុវណ្ណ
EAK PHALCHANMALIKA
១២ តុលា ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
7225 អ៊ាក ផលច័ន្ទម៉ាលីការ៌
HANG MONDUL
១៨ មីនា ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
7226 អ៊ឹង ម៉េងតេក
OENG MENGTECH
០៥ ឧសភា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ