លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7207 វ៉េង ស៊ីហាន
VENG SIVHAN
២១ មីនា ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
7208 វ៉ែន ចម្រើន
VEN CHAMROEUN
១៦ មករា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
7209 វីរៈ សក្ការៈ
VIREAk SAKARAK
០៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7210 សាន ស្រីមុំ
SAN SREYMOM
១១ កញ្ញា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7211 សុខ ហ៊ុយលី
SOK HUYLY
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7212 សួស ស្រីនិច
SOUS SREYNICH ០១ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7213 សេង មុន្នីឧត្តម SENG MONYOUDOM ០៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7214 ហង្ស សុវណ្ណ
HANG SOVANN
១២ តុលា ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
7215 ហង់ មណ្ឌល
HANG MONDUL
២៤ កញ្ញា ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
7216 ហ៊ីង ចន្ទ័សុម៉ាលីស
HING CHANSOMALIS
០២ តុលា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ