លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7197 ម៉ន ពេជ្ជតា
MON PECHETA
០៣ មីនា ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
7198 ម៉ុក លីមដេវីត
MOK LIMDEVIT
០៤ កក្កដា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7199 ម៉ូន វិច្ឆិកា
MON VICHEAKA
១៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7200 ម៉េង សេរីឫទ្ធិ
MENG SEREYRIDDH
២៣ ឧសភា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7201 មួង សុវណ្ណរតនៈ
MOUNG SOVANRATANAK
២៩ តុលា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7202 យ៉ង់ អ៊ីវដាវីដ
YOUNG IVDAVID ០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7203 យឹម សុខហេង YIM SOKHENG ១៨ មេសា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7204 រ៉ម វង្សក្រម៉ុត្រ
RAM VONGKRAMOTH
២១ ​តុលា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7205 រាជរ៉ា សុផាវីដា
REACHRA SOPHAVIDA
២០ មីនា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
7206 លឹម សម្ផស្សវនាថ
LIM SOMPHORSVONEATH
០៦ មេសា ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ