លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6467 អាង សុវនាថ
ANG SOVONEAT
២០ មីនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6468 អួង សំណាងថាវីន
HOUNG SAMNANGTHAVIN
១៨ សីហា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6469 អេង ទិត្យហ៊ួយ
ENG TITHOUY
២០ សីហា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6470 កុក ស្រីលុច្ស
KOK SREYLUX
១៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6471 ខាន់ ច័ន្ទម៉ាលីន
KHANN CHANMALINE
១៤ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន
6472 ខូវ គុយថេង
KHOV KUYTHENG ២៨ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6473 ខេមរា គឹមហាក់ KHEMARA KIMHAK ២១ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6474 គឹម សូលីកា
KIM SOLIKA
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
6475 គ័រ ស៊ីវមិញ
KOR SIVMINH
១១ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6476 ងួន សុខគា
NGOUN SOKKEA
២១ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B3 ដេអិន