លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7187 ទីង លាងហួរ
TING LEANGHOUR
១៣ ធ្នូ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7188 ទីង លីមហេង
TING LIMHENG
០៩ កក្កដា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7189 ទូច ឡុងទី
TOUCH LONGTY
០៦ កក្កដា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7190 ទេព ម៉ាក់ឃោសិន្ទ
TEP MAKKHOSIN
១៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7191 ទេព វិរៈបុត្រ
TEP VIRAKBOTH
១ ធ្នូ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7192 ប៉ិ សុខខី
PEI SOKHEY ២៣ កក្កដា​ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7193 ប៊ុន រ៉ូហ្សាណា BUN ROZANA ១០ មករា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7194 ប៊ួរ ម៉ារីដែត
BOUR MARYDETH
១០​ កញ្ញា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7195 ផល លីហួរ
PHAL LYHOUR
២១ មករា ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
7196 ពុំ សុវណ្ណ
PUM SOVANN
១៩ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ