លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6457 សេងយូហៃ សុគន្ធលីតា
SENGYOUHAY​​​​ SOKUNLYTA
០៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6458 សោម តារាវីដ
SOM DARAVID
២៧ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6459 ហម សុងឃាង
HAM SONGKHEANG
១៧ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6460 ហ៊ាន វិសាល
HEAN VISAL
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6461 ហុក វឌ្ឍនៈ
HOK WATTANAK
០៨ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6462 ហួ វួចលី
HOUR VOUCHLY ០៣ តុលា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6463 ហេង ម៉េងហៀក HENG MENGHEAK ២០ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6464 អ៊ឹម វ៉ាន់ពុទ្ធារ៉ុង
OEM VANPUTHEARONG
២៣ សីហា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6465 អ៊ុក សុខាម៉ាលី
OUK SOKHAMALY
០២ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6466 អ៊ុន វ៉ាន់ខៃ
UN VANKHAY
០២ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង