លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6447 យិន សុវណ្ណសិទ្ធ
YIN SOVANSITH
១៦ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6448 រិទ្ធ គីមលៀង
RITH KIMLEANG
០១ មិថុនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6449 រិទ្ធ វីរៈ
RITH VIRAK
១២ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6450 លាង មុនីវឌ្ឍនា
LEANG MONIVATHANA
២១ មេសា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6451 លី វិទូ
LY VITOU
០៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6452 លី ស៊ុយប៊ួយ
LY SUYBUOY ១៧ មករា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6453 ស៊ីវ សិរី SIV SEREY ១៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6454 សុគន្ធ សិរីវឌ្ឍនា
SOKUN SEREYWATHNA
១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6455 សុធា ដារីកា
SOTHEA DARYKA
១២ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6456 សៀន ចាន់ប៉ូលីន
SEAN CHANPOLIN
០៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង