លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6437 ប្រាក់ ផល្លីម៉ារីតា
PRAK PHALLYMARITA
១៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6438 ប្រាក់ សុបញ្ញានិម្មល
PRAK SOPANHANIMOL
២២ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6439 ប្រាក់ ស្រីនិច
PRAK SREYNICH
២៩ មីនា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6440 ផេង សុវណ្ណពិសិដ្ឋ
PHENG SOVANPISETH
០៧ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6441 ផេរ៉េរ៉ា ម៉ូរីស
PEIREIRA MAURICE
០៧ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6442 ពិចិត្ត ស៊ីផាផាត់
PICHETH SHIPHAPHATH ១២ កក្កដា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6443 ពុំ មុន្នីរ៉េត PUM MONYRETH ០៧ កក្កដា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6444 ពៅ ជីស៊ីញ
POV CHISINH
១០ មេសា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6445 ព្រំ អូលីត
PRUM OLIT
១៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6446 មុនី វីរៈសត្យា
MONYVIRACK SATHYA
១៤ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង