លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6427 ឃី ដាវុធ
KHY DAVUTH
១១ មេសា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6428 ឃុន ឈៀវងួន
KHUN CHHIVENGUON
១១ មេសា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6429 ងួន ផត្តនា
NGUON PHATTANA
២២ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6430 ឆឹង សុធារាជ្យ
CHHOENG SOTHEAREACH
១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6431 ជា ច័ន្ទសច្ចៈ
CHEA CHANSACHAK
០៩ មេសា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6432 ឌុច គីមហួរ
DOUCHKIMHOUR ១១ ឧសភា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6433 ទី លីដា TY LYDA ០៦ មិថុនា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6434 ទី លីដា
TOUCH KIMHORT
០៨ ឧសភា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6435 ធឿន ដាណេ
THOEURN DANE
០១ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6436 នូ សុខណារក្ស័
NOU SOKNARAK
០៤ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង