លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6417 ហេង វិទូ
HENG VITOU
១៧ តុលា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6418 ឡាវ ហេងឧត្តម
LAV HENGOUDOM
២៦ មិថុនា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6419 ឡុង វឌ្ឍនា
LONG VATANA
១៣ មេសា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6420 ឱ សិរីសិទ្ធីយ៉ា
OR SEREYSITHIYA
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
6421 អ៊ា ហ៊ុយម៉េង
EA HUYMENG
២៦​ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6422 អ៊ឹង សុខខេង
OENG SOKKHENG ១៧​ កុម្ភៈ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6423 កឹម ឬទ្ធី KEM RITHY ០២ មករា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6424 កែវ ចាន់ណា
KEO CHANNA
០៨ ឧសភា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6425 គង់ ច័ន្ទបូរមី
KONG CHANBORMEY
១៩​ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
6426 គឹម ស្រីមន
KIM SREYMON
០៨ សីហា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង