លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6647 ឆាយ វិច្ឆិកា
CHHAY VICHHEKA
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6648 ឆឺយ សុលីនណា
CHEUY SOLINNA
២៧ ធ្នូ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
6649 ឆុំ អេងលីន
CHHOM ENGLEEN
១៦ មិថុនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6650 ឆេង គីមឈីវ
CHHENG KIMCHHIV
០២ មេសា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6651 ជេត ស្រីនីត
CHET SREYNIT
២១ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
6652 ឈិន ឬទ្ធី
CHHIN RITHY ១៨ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6653 ឈឺ ស៊ុយមៀង CHHEU SUYMEANG ២៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6654 ញ៉ែម វិសាល
NHEM VISAL
៣០ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6655 ថន សុវណ្ណម៉ូលីកា
THORN SOVANMOLIKA
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
6656 ថូយ ​គឹមហោ
THOY KIMHOR
២៤ ឧសភា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ