លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6637 អៀង អាយលាង
ENG AYLEANG
១៧ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6638 កាំង បញ្ញារិទ្ធិ
KAING PANHARITH
១៦ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
6639 គង់ ម៉ីសៀង
KONG MEYSEANG
១៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6640 ឃន នីនឃុ
KHORN NINKHU
២០ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6641 ងួន តារារស្មី
NGOUN DARARAKSMEY
២២ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6642 ចាន់ថន ចន្ទសុរានាថ
CHANTHAN CHANSORANEAT ០៨ មីនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
6643 ចិត្រ សុមេធា CHETH SOMMEDHA ២៤ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
6644 ចំរើន វឌ្ឍនៈ
CHOMROUEN VATHANAK
១៧ មករា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6645 ចំរើន សុវណ្ណវឌ្ឍនៈ
CHAMROEUN SOVANVATHANAK
២៨ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
6646 ឆាន់ ស៊ីវអេង
CHHAN SIVENG
២២ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ