លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6627 ហេង រតនា
HENG RATHANA
០៦ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6628 ហេង សុម៉ាលីន
HENG SOMALIN
១៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6629 ហេង សំណាង
HENG SAMNANG
០៦ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6630 ហោ សុវិទ្យា
HOR SOVICHEA
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6631 អន ណារ៉េត
ORN NARETH
២៨ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6632 អ៊ឹង គីមណៃ
OENG KIMNAY ១១ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6633 អ៊ឹង មួយហាយ OENG MOUYHAY ០៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6634 អ៊ុំ ស៊ិនសារណា
OUM SINSANA
២០ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6635 អ៊ូច ចិន្ដា
OUCH CHANDA
០១ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6636 អាំង អៀម៉េង
AING EARMENG
០៤ សីហា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ