លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6617 សេង សូលីដា
SENG SOLIDA
០២ មីនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6618 សេន ស្រីណាក់
SEN SREYNAK
២១ មីនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6619 សៅ ជីវ
SAO CHIV
១១​ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6620 សំណាង ចននី
SAMNANG CHORNNY
២៤ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6621 ហ៊ន់ វាសនា
HORNE VEASNA
១២ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6622 ហ៊ាង គីមហាក់
HEANG KIMHAK ១១ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6623 ហ៊ឺ សាំងហ៊ី HER SANGHY ០៣ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6624 ហ៊ុយ សុខលី
HUY SOKLY
២០ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6625 ហុង រចនា
HONG RACHNA
១៥ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6626 ហេង បូរីតា
HENG BORITA
០៥ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ