លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6607 សក់ សុភនាថ
SAK SOPHEAKNEATH
១៧ តុលា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6608 សយ ធានីរ៉ូហ្សា
SAY THEANIROZA
០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6609 ស៊ិន ពន្លករ៉ូណាដូ
SIN PONLOKRONADO
១២ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6610 សាន ផានិត
SAN PHANITH
០៨ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6611 សារ៉ាន ផានុ
SARANN PHANOUK
០៦ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6612 សុខ មុនីវង្ស
SOK MONYVONG ១៧ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6613 សុត ច័ន្ទតុលា SOT CHANNTOLA ២៥ តុលា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6614 សុបុត្រ រិទ្ធី
SOBOTH RITHY
០៥ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6615 សឿយ មុំសុជាតា
SOEUY MOMSOCHEATA
០១ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6616 សេង ម៉េងហួ
SENG MENGHOUR
០៧ មីនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ