លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6597 រ័ត្ន កែវមល្លិកា
RATH KEOMOLIKA
១០ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6598 រ័ត្ន អែនឌី
RATH ANDY
១៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6599 លាង សិរីវិមាន
LEANG SEREYVIMEAN
២៦ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6600 លី ហ៊ុយសួង
LY HUYSORNG
០៥ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6601 លឹង សុខហួ
LEONG SOKHOU
០៨ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6602 លឺម សុត្រា
LIM SOTRA ៣១ មីនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6603 វណ្ណ ដាណេត VAN DANET ០៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6604 វ៉ាង ចាន់វិសាល
VANG CHANVISAL
១៧ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6605 វិន វាន់នាង
VIN VANNEANG
២៥ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6606 សក់ វណ្ណឋានៈ
SAK VANTHANK
១៣ មិថុនា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ