លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6587 នាក់ មន្ថា
NAK MUNTHA
០៤ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6588 ប៉ង់ សុគន្ធវឌ្ឍនា
PANG SOKUNVATANA
១៣ មិថុនា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6589 ផន រ៉ាវី
PHORN RAVY
០៧ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6590 ផុន ជាដាលីន
PHON CHEADALIN
២០ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6591 ពៅ រជ្ជនីលីនណា
POV RACHNYLINNA
២៨ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6592 ភាព សុធានី
PHEAP SOPHEANY ១៧ មេសា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6593 ភ័ន បញ្ញាវឌ្ឍនា PHORN PANHAVOATHNA ២៩ មេសា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6594 ម៉េង រ៉ូហ្សា
MENG ROSA
២៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6595 យូ ស្រីនាង
YOU SREYNEANG
១0 ឧសភា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6596 រស្មី សុភាវី
RASSMEY SOPHEAVY
១២ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ