លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6407 តាន់ សីហពិសិដ្ឋ
TAN SEIHAKPISETH
០៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6408 ទី សុភាវត្តី
TY SOPHEAVATEY
២៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6409 ធា សុឬទ្ធី
THEA SORITHY
១៦ មេសា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6410 ម៉ាក់ ចាន់នី
MAK CHANNY
១៧ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6411 លឹម ស្រីទេព្វ
LIM SREYTEP
០១​ កុម្ភៈ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
6412 ស៊ុយ គីមអ៊ី
SUY KIM Y ០៨​ មិនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6413 សុខ ឃុនហេង SOK KHUN HENG ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6414 ហ៊ុន ហ្គេចលាង
HUN GECHLEANG
២៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6415 ហុក សព៌េជ្ញ
HOK SARPICH
១៧​ កុម្ភៈ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6416 ហៀង ខេមម៉ារិន្ទ
HEANG KHAMMARIN
២៧ សីហា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ