លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6577 ដៀប សុវណ្ណវិជ្ជា
DIEP SOVANVICHEA
១១ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6578 ណី ម៉ារ៉ាឌី
NEY MARADY
២៨ មីនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6579 តាន់ សុខជា
TAN SOKCHEA
២១ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6580 តុង សុមុណា
TONG SOMUNA
១៤ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6581 តេក ដាណែត
TEK DANETH
០៦ សីហា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6582 តេង ច័ន្ទថុណារ័តន៍
TENG CHANTHORNARATH ២៩ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6583 ត្រាយ គឹមមួយ TRAY KIMMOUY ០១ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6584 ថុង សុជាតា
THONG SOCHEATA
២៧ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6585 ទូច វិន័យ
TOUCH VINEY
២៧ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6586 ធឿន ប៊ុនថុង
THOEUN BUNTHONG
១២ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ