លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6567 ចាន់ សូនីដា
CHAN SONIDA
០១ កុម្ភៈ ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6568 ចាន់ ស្រីប៉
CHAN SREYPOR
០១ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6569 ចាយ ឆានូ
CHAY CHHANOU
១៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6570 ចាំង ហ៊ឺសៀង
CHANG HERSEANG
០៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6571 ចេង លីយៀន
CHENG LYYEAN
០៧ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6572 ឆេង គីមលី
CHHENG KIMLY ១៩ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6573 ជា សុវឌ្ឍតី CHEA SOVATTEY ១៤ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6574 ឈួន វិច្ឆិកា
CHHOURN VICHHEKA
០៣ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6575 ឈឿន ចាន់បូរមី
CHHOEUN CHANBORAMY
៣០ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6576 ដួង ម៉ូនីកា
DUONG MONICA
០៩ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ