លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6557 អោ វិពុធលក្ម្សី
OR VIPUTHLAKSMY
០៨ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
6558 អោម ពេញបូរមី
OUM PENHBORMEY
២៩ មេសា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6559 កែន សុភ័ក្តត្រា
KEN SOPHAKTRA
២១ មីនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6560 កែវ សូរីយ៉ា
KEO SORIYA
០៥ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6561 ខន កែវបូនីតា
KHAN KEOBONYTA
២៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6562 គង់ សុផានណា
KONG SOPHANA ២៤​ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6563 គីម បញ្ញា KIM PANHA ២០ មិថុនា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6564 ឃិន សុភ័ក្រ
KHIN SOPHEAK
១៦ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6565 អូន ម៉ាដឺឡេន
KHUN MANITA
១១ មីនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
6566 ង៉ូវ ឃាង
NGOV KHEANG
២៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ