លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6547 ឡូញ សៀវហុង
LAUNH SIEVHONG
០៨ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6548 ឡេង ប៊ុនណាំ
LENG BUNNAM
២១ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6549 អន រត្ន័សុគន្ធកញ្ញា
ORN ROTHSOKUNKANHA
០៦ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
6550 អ៊ាប ស៊ីមីអូរិកសេម
EAP SEAMEORECSAM
២៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
6551 អ៊ុក សុវណ្ណ
OUK SOVANN
១៣ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
6552 អ៊ុង ចាន់វិច្ឆិកា
UNG CHAVICHEKA ១៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6553 អ៊ួ វ៉ាន់ជេប OUR VANCHEB ០៥ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
6554 អាន សុទ្ធរាជស័ក្ត
AN SOTHREACHSAK
១៦ តុលា ២០០០ B3 ដេអិន
6555 អូន ម៉ាដឺឡេន
ON MADEULEN
០៣ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6556 អេង វ៉េងហ៊ី
ENG VENGHY
២៧ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន