លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6537 ហួត ថាវវរៈ
HOUT THAVERAK
៣០ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6538 ហួត ស្រីលាភ
HOUT SREYLEAP
០៧ កក្កដា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6539 ហេង វង្សធារ៉ាត
HENG VONGTHEARATH
១៤ មីនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
6540 ហេង សូដាលីន
HENG SODALIN
០៤ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6541 ហេង សូរ្យាទិត្យ
HENG SORYATITH
២៣ មករា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6542 ហេង ស្រីនា
HENG SREYNEA ០៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
6543 ហេង អាលីហ្សា HENG ALIZA ១៣ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6544 ហៃ លីម៉ី
HAY LIMEY
០៨ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6545 ឡាង ម៉េងលាប
LANG MENGLEAP
២៦ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
6546 ឡាយ វិនស៊ិង
LAY VENXING
១៨ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន