លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6527 សារ៉េន រតនៈបណ្ឌិត
SAREN RATANAKBANDITH
១៧ តុលា ២០០០ B3 ដេអិន
6528 សុខ សុវណ្ណឧត្ដម
SOK SOVANOUKDOM
១៣ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6529 សុខ សំណាង
SOK SAMNANG
២១ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6530 សុភា ដានីត
SOPHEA DANIT
១៩ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
6531 សឿ សុក្រឹត្យ
SOEUR SOKRIT
២៥ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6532 ស្រូយ សូនិច
SROY SONICH ១២ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
6533 ហ៊ីម វីហ្សា HIM VISA ២៧ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6534 ហាក់ ប៉េងឡេង
HAK PENGLENG
១៨ មីនា ២០០០ B3 ដេអិន
6535 ហាន លាងស៊ីវ
HAN LEANGSIV
២៣ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
6536 ហុក វឌ្ឍនៈ
HOK VATHANAK
២០ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន