លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6517 លាភ នុត្តចារា
LEAP NUTHCHARA
១៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6518 លី ឆៃណាំ
LY CHAINAM
២៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6519 លី ឈុនអៀង
LY CHHUNEANG
១០ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
6520 លី លាភហេង
LY LEAPHENG
០៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6521 វ៉ាន់ ស្រីធា
VAN SREYTHEA
២៦ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
6522 ស៊ិន ឡាមុន្នីនុត
SIN LAMONINUTH ០៥ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
6523 ស៊ីផាន់ រង្សីសោភា SYPHANN RANGSEYSORPHEA ៣០ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
6524 ស៊ុក សុវណ្ណឡានិច
SUK SOVANLANICH
១១ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6525 រុសាន ដែនវិទូ
SAN DENVITOU
៣១ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6526 សាន វីសើរ
SAN VISEUR
២០ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B3 ដេអិន