លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6507 ពៅ ប៊ុនសំណាង
POV BUNSAMNANG
១៥ មករា ២០០០ B3 ដេអិន
6508 ពៅ រ័ត្នវតី
PEOU ROTHVOTEY
២៣ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
6509 ម៉ា ឡាត់ជីវ័ន្ត
MA LATCHYVORN
២៩ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6510 ម៉ី សុលីតា
MEY SOLYTA
១២ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
6511 ម៉េត រ័ត្នទេវ័ន
MET RATHTEVAON
០១ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
6512 ម៉ែន ច័ន្ទមុន្នីបញ្ញា
MEN CHANMONYPANHA ០៣ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6513 មុយ សៀវវ៉ៃ MUY SEAVAI ១៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6514 រស់ តារាពេជ្រ
RUOS DARAPICH
២០ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន
6515 រុណ រស្មី
RUN REAKSMEY
០៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6516 លាង ជៀវវៃ
LEANG CHEVVEY
៣១ កក្កដា ១៩៩៩ B3 ដេអិន