លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6497 ថេង ថានីន
THENG THANIN
១០ កញ្ញា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
6498 ទូច អៀង
TOUCH EANG
១៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
6499 ទឿង ដាលីន
TOEUNG DALIN
២៦ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6500 ទ្រី ច័ន្ទសុភ័ក្រ្ត
TRY CHANSOPHEAK
២៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6501 ធិន សេនគារៈសេដ្ឋនី
THIN SENKEASEDTHANY
២៤ ឧសភា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6502 ធឿន ស្រីម៉ុំ
THOEURN SREYMOM ២៨ កញ្ញា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
6503 ប៉ែន ទេវី PEN TEVY ៣០ តុលា ២០០០ B3 ដេអិន
6504 ប៉ែន ស៊ីធៀន
PENN SITHEAN
០៤ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6505 ប្រាក់ បញ្ញាពេជ្រ
PRAK PAGNAPECH
១៦ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
6506 ប្រាក់ សុគីម
PRAK SOKIM
០៧ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន