លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6487 ដា សុធារិទ្ធ
DA SOTHEARITH
២០​ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6488 ឌួង ដាលីន
DUONG DALIN
០៨ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6489 ណន សំណាងសីមុន្នី
NORN SAMNANGSEYMONY
១៥ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6490 តាន់ ស៊ីហ៊ួ
TAN SHYHOUR
២៦ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6491 តាល់ ដេវីដ
TAL DAVID
១៥ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
6492 តាំង ម៉េងស្រៀង
TANG MENGSREANG ០៣ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6493 តាំង ហ៊ុយអ៊ីង TANG HUING ១៩ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6494 តែ ច័ន្ទរតនះ
TE CHANRATANAK
១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
6495 ថាប់ សុខវួច
THAP SOKVOUCH
២៧ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
6496 ថុល ដាវីន
THOL DAVIN
១៦ មករា ២០០០ B3 ដេអិន