លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
6398 ជា ផាងហួយ CHEA PHANGHOUY ស​​​​ ២៥ សីហា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
6399 កែរ គីមស័ង្ហ
KER KIMSORNG
28 កុម្ភៈ ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
6400 កែវ ធីតាគុជ
KEO THIDAKUCH
០៦​ ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6401 ខូវ យូស៊ីអិ
KHAU YOSHIE
២៣ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
6402 គឹម សុបញ្ញា
KIM SOPANHA
០៧ កក្កដា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6403 ជួន ជីងជីង
CHOUN CHINGCHING
០១ មិថុនា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6404 ឈន សុជាតិវិចក្ខណា
CHHORN SOCHEATVICHAKNA
០២ ឧសភា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6405 ដើក សុជាតា
DOEUK SOCHEATA
០៥ កញ្ញា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
6406 តាក គីមអ៊ី TAK KIMY ១៨ សីហា ២០០០ B1 គីរីរម្យ