លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4642 សេង សុងទីធាន
SENG SONGTETHEAN
ស្រី ១ មករា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4643 សៅ អរុណវត្តី
SAO ARUNVATEY
ស្រី ២១ តុលា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4644 ហ៊ល ស្រីពេ្រជ
HOL SREYPICH
ស្រី ១៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4645 ហួត សៀវម៉ី
HOUT SIVMEY
ស្រី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4646 ហេង ដាលីន
HENG DALIN
ស្រី ១០ មករា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4647 ឡាយ មុនី្នរាជ
LAY MONYREACH
ប្រុស ១១ មករា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4648 ឡុង មុនីរត្នន៏ LONG MONYROTH F July 01, 1997 B2 ផ្សារទួលទំពូង
4649 អ៊ឹង ស៊ីវឡេង
OENG SIVLENG
ប្រុស ៤ តុលា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4650 អ៊ឹម ឧត្តមសេដ្ឋរចនា
IM UDOMSETHRACHANA
ស្រី ១៨ មិថុនា​ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4651 អ៊ុក ស្រីអូន
OUK SREYOUN
ស្រី ២២ មិថុនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង