លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4632 វុឌ្ឍកា ប៉ូលីម៉ា
VUDKA POLYMA
ស្រី ៩ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4633 វេត​ សំណាង
WED SOMNANG
ប្រុស ១៥ មិថុនា, ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4634 ស៊ា ស្រីល័ក្ខ
SEA SREILEAK
ប្រុស ២៧ ធ្នូ​ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4635 ស៊ាន បូផា
SEAN BOPHA
ស្រី ១៥ មិថុនា​ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4636 ស៊ឹម ឧត្តមច័ន្ទសក្កដា
SIM OUDOMCHANSAKADA
ប្រុស ២៩ កញ្ញា​ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4637 សារ៉ាត ហ្សាណា
SARANTH ZANA
ស្រី ៦ មិថុនា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4638 សុខ ច័ន្ទពុទ្ឋាវី SOK CHANPUTHEAVY
ស្រី ៧ កញ្ញា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4639 សុខ វិសាលគុណ
SOK VISALKUN
ប្រុស ១៤ ធ្នូ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4640 សុគន្ឋ មេសា
SOKUN MESA
ប្រុស ២៣ មេសា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4641 សួន ច័ន្ទសីហា
SUON CHANNSEIHA
ស្រី ១៩ សីហា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង