លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4622 នួន ឆរាជ
NUON CHHORRAECH
ប្រុស ១៧ មិនា​​ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4623 ផូរ មុនីពេជ្រ
PHO MONIPECH
ស្រី ១៤ មេសា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4624 ព្រឹម សេរីពិទូរ្យ
PRIM SEREYPITOU
ប្រុស ១០ ឧសភា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4625 ភូមេន្ទ រណលក្ស្មី
PHOUMEN RANALAKSMY
ស្រី ៩ ឧសភា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4626 ម៉ក់ សុគន្ឋសក្តា
MAK SOKUNSAKADA
ប្រុស ២១ មករា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4627 លី គីមឡុង
LY KIMLONG
ប្រុស ២៣​ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4628 លី ស្រីនិច LY SREYNECH ស្រី ២០ ធ្នូ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4629 លៀង រតនា
LEANG RATHANA
ប្រុស ៣ កញ្ញា ១៩៩៤​​ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4630 វ៉េង ដាណូ
VENG DANO
ប្រុស ​២២ មិនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4631 វ៉េត ទិត្យារង្សី
VETH TITHYARAINGSEY
ស្រី ១ តុលា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង