លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4612 ឈុន ផានិត
CHHUN PHANITH
ប្រុស ១១ ធ្នូ ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4613 ឈួន ច័ន្ទសូហ្វា
CHHOUN CHANSOFAR
ស្រី ១០ មករា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4614 ឈួន ស្រីនិច
CHHOUN SREYNICH
F March 6, 1996 B2 ផ្សារទួលទំពូង
4615 ថុង សុផាត
THONG SOPHART
M ០១ ធ្នូ ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4616 ថោង ផានសុភា
THONG PHANSOPHEA
M ២០ កញ្ញា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4617 ទិត ម៉ាដឺលីន
TITH MADELINE
F ១៦ មេសា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4618 ទី សុខឈាង TY SOKCHHEANG
M ១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4619 ទូច សូនិច
TOUCH SONICH
F ១២ ធ្នូ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4620 ធៀម ដាឡែន
THEAM DALEN
F ០៥ តុលា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4621 នង ច័ន្ទពិសី
NORNG CHANPISEY
F ១១ មករា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង