លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4602 អៀប ប៉ៅជូ
EAB PAOCHOU
ស្រី ១៧​ តុលា, ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
4603 ខន ឃុនលក្ខិណា
KHON KHOUNLEAKNA
ស្រី ២១ មិថុនា, ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4604 ខេង គីមស័ក្តិ
KHENG KIMSAK
ប្រុស ៧​កញ្ញា, ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4605 គង់ ស្រីណា
KONG SREYNA
ស្រី ១៥ មករា, ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4606 គីម តូចសេរ៉ាហ្សា
KIM TOCH SERAZA
ស្រី ២ ធ្នូ, ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4607 គៀង បរិញ្ញា
KEANG PARKRINHA
ស្រី ៥​ មករា, ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4608 គេន ហៃវីឍស៊្រេង KEN HAVIDSRENG ប្រុស ១០ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4609 ឆាង សុកណេង
CHHANG SOKNENG
ប្រុស ​២១ វិច្ឆិកា,​ ​​១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4610 ជិន ចំរើន
CHEN CHOMROUEN
ប្រុស ១១ កម្ភៈ, ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4611 ជឹង សេងហុង
CHOENG SENGHONG
ប្រុស ៦ កក្កដា, ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង