លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4592 សែម វណ្ណីរ័ត្ន
SEM VANNYRATH
ប្រុស ១៧ មិថុនា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4593 សំរឹទ្ធ មុនីរឹទ្ធ
SAMRETH MONIRITH
ប្រុស ០៧​ មករា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4594 ហ៊ាន បញ្ញាបុត្រ
HEAN PANHABOTH
ប្រុស ២២ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ January 10, 1998
4595 ហ៊ួរ ម៉ារ៉ាឌី
HOUR MARADY
ប្រុស ២៤​ មិនា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4596 ហាន សោភណ្ឌ័ទេវី
HAN SORPHOANTEVY
ស្រី ២២​ កក្កដា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4597 ហុក វិពុធ
HOK VIPUTH
ប្រុស ១​ មិថុនា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4598 ហេង ច័ន្ទសោភា HENG CHANSOPHEA ស្រី ៨ កញ្ញា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4599 ឡាវ ស៊ុនអេង
LAO SUNENG
ប្រុស ៣០ មករា, ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
4600 ឡុង វិបុល
LONG VIBOL
ប្រុស ១០ កម្ភៈ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4601 ឡៅ សុផានិត
LAO SOPHANITH
ប្រុស ២៩ មេសា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ