លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4582 វង្ស វិសាល
VONG VISAL
ប្រុស ១៤​ ឧសភា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4583 វន់ ណាវីន
VORN NAVIN
ស្រី ២៣ កម្ភៈ, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4584 វ៉ាន់ មីនា
VAN MINEA
ស្រី ១៧​ មិនា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4585 វ៉ុន ច័ន្ទម៉ីយីង
VON CHANMEYYING
ស្រី ១៨ កម្ភៈ, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4586 សយ វីរៈសត្យា
SAY VIRAKSATHYA
M June 04, 1997 B1 គីរីរម្យ
4587 ស៊ុន សុខផេង
SUN SOKPHENG
ប្រុស ៩ កម្ភៈ, ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
4588 ស៊ុន សុខវុទ្ធី SUN SOKVUTHY ប្រុស ២១ មិនា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4589 សុខ ប៊ុនខេង
SOK BUNKHENG
ប្រុស ៣០ មករា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4590 សួស រូយ៉ាល់
SOUS ROYAL
ប្រុស ៩​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
4591 សេង ខេង
SENG KHENG
ប្រុស ៤​ ធ្នូ, ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ