លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4752 ហុក សិលាមុនីនាថ
HOK SELAMUNYNEATH
ស្រី ១២ កក្កដា​ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4753 ហួង ស៊ីវហ្គិច
HUONG SIVGUECH
ស្រី ៧ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4754 ហេង ច័ន្ទសុធារ័ក្ស
HENG CHANSOTHEARAK
ប្រុស ១៦ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4755 ហេង វណ្ណឆ័យ
HENG VANCHHAY
ប្រុស ១៨ មិថុនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4756 ហេង សារ៉ាតវិចិត្រ
HENG SARAVICHET
ប្រុស ១៣ សីហា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4757 ហេង សូម៉ាលីន
HENG SOMALIN
ស្រី ៣១ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4758 ឡាំ ធារី LUM THEARY ស្រី ០២ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4759 ឡុច ដាវី
LUCH DAVY
ស្រី ៥ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4760 ឡូញ គឹមអាង
LOUNH KIMANG
ប្រុស ៣ កញ្ញា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4761 ឡូញ គឹមអាយ
LOUNH KIMAI
ប្រុស ៣ កញ្ញា ១៩៩៦ B3 ដេអិន