លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4572 ម៉ាក់ ជុន
MAK CHUNN
ប្រុស ២៥ កញ្ញា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4573 មាឃ សុខអ៊ីលីយ៉ា
MEAK SOKILYA
ស្រី ២៩ តុលា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4574 យ៉ែម លីណា
YEM LYNA
ស្រី ២២ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4575 យ៉ែម សុខម៉េង
YEM SOKMENG
ប្រុស ២៤ កញ្ញា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4576 យិន ខេទីយ៉ា
YIN KETIYA
ស្រី ៧​ កក្កដា, ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4577 យិន ស្រីពេជ្រ
YIN SREYPICH ស្រី ៥​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4578 លី លីផេង LY LIPHENG ប្រុស ២៣ មករា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4579 លីម ថៃផេង
LIM THAIPHENG
ប្រុស ១៩ កម្ភៈ, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4580 លីម ហេង
LIM HENG
ប្រុស ១ ធ្នូ, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4581 លឹម លីចេង
LIM LYCHENG
ស្រី ៣១ សីហា, ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ