លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4742 សុខ លីឃុន
SOK LYKHUN
ប្រុស ១២ ធ្នូ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4743 សុខ សុជាតា
SOK SOCHEATA
ប្រុស ២៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4744 សឿន សុវណ្ណារ័ត្ន
SOEUN SOVANNAROTH
ស្រី ២៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4745 សៀក ស្រីនិច
SEAK SREYNICH
ស្រី ២៣ សីហា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4746 សៀក សំអាត
SEAK SAMATH
ប្រុស ៤ មិថុនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4747 សេង មួយឡេង
SENG MUYLENG
ស្រី ១៣ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4748 សាំងឌី កាលីន SAINGDY KALIN ប្រុស ៦ សីហា ១៩៩៧​ B3 ដេអិន
4749 ហង្ស សិឡា
HANG SELA
ស្រី ១០ មករា ១៩៩៤​ B3 ដេអិន
4750 ហ៊ ដាវីន
HOR DAVIN
ប្រុស ២៥ មិនា ​១៩៩៧ B3ដេអិន
4751 ហាក់ ជន់ហោ
HAK CHUNHOA
ប្រុស ១៤ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន