លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4732 ស៊ន មួយគង់
SORN MUYKUNG
ស្រី ១៦ កញ្ញា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4733 ស៊ីម ចិត្រា
SIM CHETRA
ប្រុស ១០ មករា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4734 ស៊ុយ សិទ្ធារៈ
SUY SITTHEARAK
ប្រុស ២៧​ ធ្នូ December 27, 1997 B3 ដេអិន
4735 ស៊ុំ សៅវណ្ណនី
SUM SAOVANNY
ស្រី ១៩ មេសា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4736 ស៊ូ វិជ្ជរ៉ា
SOU VICHARA
ស្រី ០៥ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4737 សាន ភ័ក្រ្តណា
SAN PHEAKNA
ប្រុស ១៩ មករា January 19, 1997 B3 ដេអិន
4738 សាំង ច័ន្ទបូរី SAING CHANBOREY ប្រុស ២០ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4739 សិ មករា
SEK MAKARA
ប្រុស ០១​ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4740 សិទ្ធី មហារឹទ្ធ
SETHY MOHARITH
ប្រុស ១៨ មករា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4741 សុក ធីតា
SOK THIDA
ស្រី ៦ មករា​ ១៩៩៧ B3 ដេអិន