លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4722 លី ឈុនអ៊ី
LY CHHUN Y
ស្រី ១២ មិថុនា​ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4723 លី វ៉េងហាវ
LY VENGHAV
ប្រុស ៣១ ធ្នូ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4724 លី ស្រីពេជ្រ
LY SREYPICH
ស្រី ២២ ឧសភា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4725 លីម ម៉េងហួរ
LIM MENGHOUR
ប្រុស ១៨​ សីហា ១៩៩៨​ B3 ដេអិន
4726 លឹម គឹមឆេង
LIM KIMCHHENG
ប្រុស ២ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4727 លឹម តិចហុង
LIM TECHHONG
ប្រុស ១៤ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4728 លឹម មួយឡេង LIM MUYLENG ស្រី ២​ ឧសភា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4729 វង ដារ៉ាណេ
VONG DARANE
ស្រី ៧ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4730 វ៉េង ចាន់រតនៈ
VENG CHANROTHNAK
ប្រុស ០៤ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4731 សរ សាន
SAR SAN
ស្រី ៩ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន