លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4712 ម៉ូត ដាលីន
MOUT DALIN
ស្រី ១៨ មិនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4713 ម៉េង លីមិញ
MENG LYMINH
ប្រុស ៦ មេសា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4714 ម៉េង សុខបញ្ញា
MENG SOKPANHA
ស្រី ១ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4715 ម៉េង ហ្គេកហួរ
MENG GECKHOUR
ស្រី ៣១ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4716 ម៉ៅ ចិន្ដាវិសុទ្ធ
MAO CHENDAVISOT
ស្រី ២៩ មិនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4717 មេន រិទ្ធច័ន្ទភស្សនា
MEN RITHCHANPHORSNA
ស្រី ១១ ឧសភា ១៩៩៨ B3 DN
4718 រ៉ា ភារៈ RA PHEARAK ប្រុស ៨ សីហា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4719 រ៉េត ធីតា
RET THIDA
ស្រី ២០ កញ្ញា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4720 រ៉ែម ច័ន្ទសំបូរ
REM CHANSOMBO
ស្រី ៣ ឧសភា ១៩៩៧​ B3 ដេអិន
4721 លិញ ស៊ូចេង
LINH SOUCHENG
ស្រី ២៨ មិថុនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន