លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4692 ទៀ ស៊ុយថេង
TEA SUYTHEANG
ប្រុស ១៥ សីហា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4693 ទ្រី លីហ៊រ
TRY LYHOUR
ប្រុស ១ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4694 ទ្រី សុវណ្ណដារ៉ា
TRY SOVANNDARA
ស្រី ០៤ មិនា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
4695 ធារី ម៉ាន់ឌី
THEARY MANDY
ប្រុស ២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4696 ធីម រចនា
THIM RACHANA
ស្រី ១៣ មករា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4697 ធឿប លក្ខិណា
THOEUP LEAKNA
ប្រុស ០១ តុលា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4698 នន់ ម៉េងហៀង NUN MENGHEANG ប្រុស ១៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4699 ប៉ាក់ បញ្ញា
PAK PAGNA
ប្រុស ១០​ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4700 ប៊ុត ច័ន្ទលក្ខិណា
BOTH CHANLEAKENA
ស្រី ៧ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4701 ប៊ុន ច័ន្ទសុម៉ាលីន
BUN CHANSOMALIN
ស្រី ១៥ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន