លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4682 ឈួ ដាណែត
CHHOUR DANETH
ស្រី ៣១ ធ្នូ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4683 ឈួន ម៉ាឌីណេ
CHHOUN MADINARY
ប្រុស ១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4684 ណា សុវណ្ណារ័ត្ន
NA SOVANNAROTH
ស្រី ៣០ ធ្នូ​ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4685 ណាប់ វិបុល
NAP VIBOUL
ប្រុស ៣០ កក្កដា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4686 ថុង ប៊ុនលីនដា
THONG BUNLINDA
ស្រី ២ មិថុនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4687 ថេង លីហ៊ួ
THENG LYHOUR
ប្រុស ២៣ តុលា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4688 ថៃ សុភ័ក្រ THAY SOPHEAK ប្រុស ៣០ មិថុនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4689 ទិត្យ ច័ន្ទលក្ម្សី
TITH CHANLEAKSMEY
ស្រី ២០ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4690 ទី ដានិច
TY DANICH
ស្រី ១៨ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4691 ទី សុភលក្ខណ៍
TY SOKPHEAKLEAK
ស្រី ១១ សីហា ១៩៩៨ B3 ដេអិន