លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4672 ជា លីស៊ាន
CHEA LYSEAN
ស្រី ៩ ឧសភា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4673 ជា សន្យា
CHEA SANYA
ប្រុស ៣ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4674 ជាតិ ច័ន្ទបូណ៌មី
CHEAT CHANBORAMEY
ស្រី ៩ មករា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4675 ជិន ម៉ូនីកា
CHIN MONIKA
ស្រី ៧​​ មិនា ១៩៩ B3 ដេអិន
4676 ជុង គួយជីង
CHUNG KUOYCHING
ស្រី ១៨ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4677 ជុំ ដាវីន
CHUM DAVIN
F April 03, 1999 B3 ដេអិន
4678 ជួង ចន្ទីម៉ា CHOUNG CHANTIMA ស្រី ២៤ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4679 ជួន គឹមធឿន
CHOUN KIMTHOEUM
ប្រុស ១០ កញ្ញា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4680 ជួន ឌីយ៉ាម៉ង់
CHUON DIAMOND
ប្រុស ២២ កញ្ញា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4681 ឈុន សុភ័ត្រា
CHHUN SOPHEAKTRA
ប្រុស ២៣​ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន