លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4662 ឃ្លាំង សៅរ៉ា
KLEANG SAORA
ស្រី ១០ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4663 ង៉ែត ចេនីត្តា
GNET CHENNITA
ស្រី ១៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4664 ចន ជិនបុផាភួង
CHORN CHINBOPHAPHOURNG
ស្រី ២១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4665 ចាន់ ជីងជីង
CHAN CHINGCHING
ស្រី ៥ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4666 ចេង គង់សុផារ៉ា
CHENG KONGSOPHARA
ស្រី ១៣ មិថុនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4667 ច័ន្ទ ឆៈណាក់
CHAN CHHAKNAK
ស្រី ១៧ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4668 ឆន កណិការ CHHORN KANEKA ស្រី ២៧ មករា​ ១៩៩៨​ B3 ដេអិន
4669 ឆាយ ស៊ីវអ៊ីង
CHHAY SIVING
ស្រី ៣០ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4670 ជា ដារ៉ា
CHEA DARA
ប្រុស ២៥ មិនា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4671 ជា ម៉ីម៉ី
CHEA MEYMEY
ស្រី ១៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៧​ B3 ដេអិន