លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4652 អ៊ួង គីមហៀក
OUNG KIMHEAK
ស្រី ៣១ កក្កដា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4653 អៀ គីមទៀង
EAR KIMTEANG
ស្រី ១៣ តុលា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
4654 ខន សម្បត្តិដួងច័ន្ទ
KHON SAMBATHDOUNGCHAN
ស្រី ២៧ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4655 ខុន ឆនល័ក្ខណា
KHON CHHUNLEAKANA
ស្រី ១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4656 ខៃ និរតី
KHAY NIRADEY
ស្រី ២០ ឧសភា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4657 គី សុក្រគង់
KY SOKKONG
ប្រុស ២៤ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4658 គីម សវណ្ណារី KIM SOVANARY ស្រី ១៦ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4659 គូស៊ុំ ហូលី
KOUSOUM HOLY
ប្រុស ២៨ កក្កដា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4660 រុញ វិសេស
KRUNH VISES
ស្រី ១៧ មិនា​ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
4661 អ៊ុក ស្រីអូន
OUK SREYOUN
ស្រី ១១ កញ្ញា ១៩៩៧ B3 ដេអិន