លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4563 ចាន់ ឆវី CHAN CHHORVY ​​ស្រី​​​​ ១៦​ កក្កដា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
4564 ជា លីនឈីង
CHEA LINCHHING
ស្រី ១៩​ មករា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4565 តាវ ម៉េងឃាង
TAV MENGKHEANG
ប្រុស ០៣​ ឧសភា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4566 តាវ ម៉េងហួរ
TAV MENGHOUR
ប្រុស ២៤​ ឧសភា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
4567 ធុន ច័ន្ទរស្មី
THUN CHANRAKSMEY
ស្រី ២០ មេសា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
4568 នុត នេត្រា
NUTH NETRA
ស្រី ២១ មករា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4569 ពៅ ចិត្ត្រា
POV CHETTRA
ប្រុស ១០ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4570 ភៀវ ដាណេ
PHEAV DANE
ស្រី ១៥ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
4571 ភ័ក្ត្រ ច័ន្ទយ៉ា PHEAK CHANYA ស្រី ៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ