លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3966 គ្រី ភិចហ៊ាង
KRY PICHEANG
០២ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3967 ឃុន សុខវិសាល
KHUN SOKVISAL
២៥ មេសា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3968 ឃ្លោក កែវវត្តី
KHLOK KEOVATTEY
០៤ មិថុនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3969 ងេន លីហ៊ួ
NGEN LYHOUR ០១ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3970 ចេង សល់សម្បត្តិ
CHENG SOLSAMBATH
៣០ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3971 ឆុង សុដាលី CHHONG SODALY ១៨ មេសា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3972 ឆុន សុភ័ក្រ្ត
CHHON SOPHEAK
៣០ តុលា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
3973 ជា គីមហាក់
CHEA KIMHAK
០២ សីហា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3974 ជា ប៊ុនថេង
CHEA BUNTHENG
០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3975 ឈឺន កុសលសីហនន្ទ
CHHOEUN KOSALSEYHANUN
២៧ ឧសភា ១៩៩៦ B3 ដេអិន